هـمـکـاری و نـویـسـنـدگـی در سـایـت کـافـه پـاتـوق

http://www.cafepatogh.ir

***

فـرصــت اسـتـثـنـایـی !!!

یـک پـیـشـنـهـاد ویـژه

***

بـه اطـلـاع شـمـا دوسـتـان عـزیـز مـیـرسـانـیـم کـه سـایـت کـافـه پـاتـوق نـویـسـنـده فـعـال مـیـپـذیـرد.

عـزیـزانـی کـه عـلـاقـه بـه هـمـکـاری و نـویـسـنـدگـی در سـایـت را دارنـد مـیـتـوانـنـد بـه مـا اطـلـاع دهـنـد.

بـرای هـمـکـاری و نـویـسـنـدگـی در سـایـت چـه شـرایـطـی لـازم اسـت ?!

شـمـا بـرای هـمـکـاری بـا مـا بـایـد شـرایـط زیـر را دارا بـاشـیـد :

 

  1. سـابـقـه وبـلـاگ نـویـسـی و نـویـسـنـدگـی سـایـت

  2. آشـنـایـی بـا سـیـسـتـم مـدیـریـتـی قـدرتـمـنـد ورد پـرس

  3. دارا بـودن ایـنـتـرنـت پـر سـرعـت

  4. ارسـال حـد اکـثـر ۵ پـسـت در روز

دوستان اگر شرایط ذکر شده را دارا بودید به ما سریعا اطلاع دهید تا پس از بررسی کامل شما هم بتوانید از این فرصت استثنایی استفاده کنید و نویسنده سایت محبوب خود باشید.

هـمـیـن حـالـا اقـدام نـمـایـیـد فـرصـت را از دسـت نـدهـیـد !!!

»»» بـرای ارتـبـاط بـا مـا بـا بـخـش پـشـتـیـبـانـی سـایـت در ارتـبـاط بـاشـیـد «««

 

ID :

***

بـرای تـمـاس بـا مـدیـریـت سـایـت کـلـیـک کـنـیـد

***

و یـا ایـنـکـه شـمـا مـیـتـوانـیـد در قـسـمـت نـظـرات هـمـیـن پـسـت آمـادگـی خـود را جـهـت هـمـکـاری بـه متا اطـلـاع دهـیـد.

منتظر شما هستیم …

فـرصـت را از دسـت نـدهـیـد !!!

بـا سـپـاس و ارادتـمـنـد شـمـا عـزیـزان

تـیـم مـدیـریـتـی سـایـت کـافـه پـاتـوق

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

خبرنامه ایمیلی

آخرین مطالب

بهترین مطالب

مطالب تصادفی

تبلیغات متنی